VỆ SINH TỔNG QUAN NHÀ Ở CHO KHÁCH HÀNG Ở CẦN THƠ

Tiến trình: Đã bàn giao